B05613 【靽】

無收錄異體字

字號

B05613

正字

【靽】革-05-14

音讀

ㄅㄢˋ

釋義

駕具,套在牲口後部的皮帶。集韻.去聲.換韻:「靽,駕
牛具,在後曰靽。」左傳.僖公二十八年:「晉車七百乘,
韅、靷、鞅、靽。」杜預.注:「在後曰靽。」

」之異體。
𣐌 𣓜 𣙳 𤴜 𡨓 𣓨 𣗴 𣡷  𠭌 𠭨 𣕐 𦶫 𣒭 𣔮 𥯒 𦳦 𡍥 𣑸  𠲱   𥍨  𣹷    𪎒   𣖀   𠆉 𠔚 𠬇 𢍞 𨓋 𣜤 𥭟  𣏁 梅 𣒫   𣒼    𣝨 𩾓 𩾒 𩾣 𩿋  𣑄  𣞛