B05812 【騍】 

字號

B05812

正字

【騍】馬-08-18

音讀

ㄎㄜˋ

釋義

牝馬、母馬。明.張自烈.正字通.馬部:「騍,俗呼牝
 馬,即草馬。」或稱為「課馬」、「騍馬」。
     湮 𣽔    𣊆   𡙎 𣺌  𤂄   𣹫 𣳯 滋 𤀮 𤂇      𣵞 𣹿  𠫒  滇  𡟬 𢛣 𢦹 𣹹   𣩄 𣹆 𣺯 𤃁     𦎧  𤄐  𣳁 𣶟 𤀅   𤀋