B05816 【騅】 

字號

B05816

正字

【騅】馬-08-18

音讀

ㄓㄨㄟ

釋義

毛色蒼白相雜的馬。爾雅.釋畜:「蒼白雜毛,騅。」
 詩經.魯頌.駧:「有騅有駓,有騂有騏。」史記.卷
 七.項羽本紀:「力拔山兮氣蓋世,時不利兮騅不逝。
 」
 姓。如晉代有騅歂。
𧂨 𧅜  𧂋 𧂒 𧄝 𧂔 𧂞  𧂏 𧀪 𧃉 𧃬 𧁾 𧂁 𧀰 𧂛 𧂂 𧂆 𧂐 𧂅 𧂉 𧁿 𧂩 𧃹 𦰴 𦱨 𧃝 𧃙 𧃨 𧃔 𧃞 𧃛 𧃟 𧃑 𧃩 𧃒 𧃒 𧄍 𧄏 𧄛 𧄠 𧅟 𦷓 𧅡 𧃐 𧀿 𧄎 𧄐 𧄑 𧄓 𧄻 𧄹 𧄿 𧆃 𧅋 𧅃 𧅀 𧅻 𣡺 𦶖 𧅆 𧅇 𧄼 𧄾 𧄽 𧅘 𧄨 𧅄 𧅗 𧅖 𧄞 𧄷 𧅚 𧅰 𧅮 𧅺 𧆔  𧄶  𧆉 𧆐