B05895 【髽】      

字號

B05895

正字

【髽】髟-07-17

音讀

ㄓㄨㄚ

釋義

見「髽髻」。
 ※髽髻:
 將頭發梳攏盤結於頭頂所成的髻,為女孩或女仆所梳的
 發式。亦作「抓髻」。

古代婦女在守喪期間把麻布加在頭發里挽成髻。左傳.襄
 公四年:「國人逆喪者皆髽,魯於是乎始髽。」儀禮.士
 喪禮:「婦人髽于室。」
 𠆉 𠔚 𠬇 𢍞 𨓋 𣜤 𥭟  𣏁 梅 𣒫   𣒼    𣝨 𩾓 𩾒 𩾣 𩿋  𣑄  𣞛   𣡍  𠂲 𠄬 𣕿  𤗗 𤖇            𣐹 𣒏 𣓙   𣏜    𢄁 𤎸 𤑽 𤗥