B05916 【鬤】      

字號

B05916

正字

【鬤】髟-17-27

音讀

ㄖㄤˊ

釋義

發亂貌。玉篇.髟部:「鬤,亂發。」楚辭.景差.大招:
「豕首縱目,被發鬤只。」王逸.注:「鬤,亂貌也。」唐
.柳宗元.哀溺文:「發披鬤以舞瀾兮,魂倀倀而焉游。」
𦟣 𦠸 𩪘 𦠇 𦠈  𦠅 𦠻 𦠉 𦠖 𦢭  𪏍 𦠐 𦠌 𦠎 𦠏 𦠍  𦞵 𦠄 𦢍 𦠺 𦠓 𦠩 𦠷 𦠹 𦡇 𦠕 𦡆 𦡫 𦡅 𦠿 𦠾 𦡃 𦡂 𦡪 𦡨 𦡌 𦡭 𦡼 𦡲 𦡻 𦡴 𦢈 𦡹 𦚪 𦡵 𦡰 𦢐 𦡷 𦡽 𦢎  𦢊 𤿉 𦢏  𦢫 𦢪 𦢨 𦢩 𦢧   𦢺 𦢙 𦣀 𦢿 𦣋 𦣍