B05953 【鮓】         

字號

B05953

正字

【鮓】魚-05-16

音讀

ㄓㄚˇ

釋義

用鹽、椒等腌制成的魚類食品。晉書.卷九十六.列女
 傳.陶侃母湛氏傳:「侃少為尋陽縣吏,嘗監魚梁,以
 一坩鮓遺母。」唐.王維.贈吳官詩:「江鄉鯖鮓不寄
 來,秦人湯餅那堪許?」
 泛指腌制品。宋.范成大.桂海虞衡志.志禽:「民或
 以鸚鵡為鮓,又以孔雀為臘,皆以其易得故也。」

」之異體。𥏙 𥏘 𥏔 𥏢 𥏝 𥏠 𥏪 𥏫 𥏲 𥏻 𥏯 𥏰 𥐀 𥐁 𥐑 𥐓 𥐕 𥐚 𥐙   𥐪 𥔀 𥕗 𥗞  𥐬 𥐩 𥑅  𥑯  𥑘 𥑣 𥑽 𥑰 𥒒 𥑋  𥑢 𥑏 𥑎 𥑓 𥑇  𥖟 𥘃 𥑑 𥑔 𥑒  𥒨 𥑆 𥒀 𥑴 𥒁 𥑺 𥑳 𥑾 𥒂 𥑿 𥒧 𥑹    𥐼 𥑩 𥑚 𥓁 𥑸 𥒽