B06040 【鳲】   

字號

B06040

正字

【鳲】鳥-03-14

音讀

釋義

見「鳲鳩」。
※鳲鳩:
 布谷鳥。爾雅.釋鳥:「鳲鳩,鴶鵴。」郭璞.注:「
 今之布谷也,江東呼為獲谷。」或作「尸鳩」。
 詩經曹風的篇名。共四章。根據詩序:「鳲鳩,刺不壹
 也。在位無君子用心之不壹也。」首章二句為:「鳲鳩
 在桑,其子七兮。」
  𤘖  𨒌  廿  𡭪 𢍍 𢍘 𢍙 𥿋 𠧗 𠱚   𢌸 𢌾 𡚁 𧷍  𢎊 𢎍 𢎓 𢨓  𢎨 𢎣 𢎱 𢎢 𢪉 𢎪 𣧀  𢏯 𢐋 𢐏 𢦢 𢎺 𢏸 𢐁  𢏱 𢐅   𧖑 𠡂 𠨒 𢏇  𢐀 𢐈 𢐝 𢐡 𢐤 𢘍 𢻺 𢼥 𡙼 𢏨 𥏟 𢎝 𢎫 𢎲