B06040 【鳲】   

字號

B06040

正字

【鳲】鳥-03-14

音讀

釋義

見「鳲鳩」。
※鳲鳩:
 布谷鳥。爾雅.釋鳥:「鳲鳩,鴶鵴。」郭璞.注:「
 今之布谷也,江東呼為獲谷。」或作「尸鳩」。
 詩經曹風的篇名。共四章。根據詩序:「鳲鳩,刺不壹
 也。在位無君子用心之不壹也。」首章二句為:「鳲鳩
 在桑,其子七兮。」
 𩨒  𦘻   𤵻  𣫺 育 𦛎 𦘺 𨈛 𨈪 𩨵 𠃋 𠫔 𠬟 𡿨 𦙶 𦚂 𦙛 𡱎 𦚑 𦙪 𦘬 𦙩 𦜂 𦜚 𩨣  𦘫 𣍟 𠕔 𦙡  𦚓 𦙃   𦙂 𦛂 𦝩 𦞅  𧶙 𡋞 𩑶   𦚽 𠉥 𤗅 𦙍 𦛬 𦞩    𦛕  脃 𦙄 𦚍