C06093 【沝】

無收錄異體字

字號

C06093

正字

【沝】水-04-08

音讀

ㄓㄨㄟˇ

釋義

二水。說文解字水部:「沝,二水也。闕。」龍龕手
 監水部:「沝,二水流合也。」
水。集韻上聲旨韻:「沝,閩人謂水曰『沝』。」
灘磧相湊的地方。明楊慎譚苑醍醐蜀江水路險名:
 「灘磧相湊曰沝。」
𧴕 𧴌 𧴗 𧴖 𧴚 𧴣 𧴤 𧴬 𧴪 𧴲  𧵣 𧵈 𧴺  𧶳 𧵊 𧵌   𧵠 𧵨  𧶱 𧵫 𧵧 𧵭 𧵱 𧶆 𧶇 𧶍   𠭸  𧷉   𤼰 𤼺 𤼹 𧶺   𧸀 𧶸 𧶲 𧶵 𧷊  𧷋 𠠋  𧶈 𧷣 𧷒 𧷑 𧷐 𧷏 𧷗 𧸇 𧷦 賿 𧷡  𧷥 𧷧 𧷄 𧷟 𧸂 𧷾 𧸅