B06169 【鷖】  

字號

B06169

正字

【鷖】鳥-11-22

音讀

釋義

一種鷗鳥。明.張自烈.正字通.鳥部:「鷖,鷗也。
 蒼黑色,群飛鳴,隨潮往來,曰信鳧。知風起,輒飛至
 岸,渡海者以為候。」詩經.大雅.鳧鷖:「鳧鷖在涇
 ,公尸來燕來寧。」
 鳳凰的別名。楚辭.屈原.離騷:「駟玉以鷖兮,
 溘埃風余上征。」王逸.注:「鷖,鳳皇別名也。」

青黑色。周禮.春官.巾車:「厭翟,勒面繢;安車
 ,雕面鷖。」
 𠻢  𠿐 𧫩 𧬒  𧩟 𧩪  𧭁    𧧴 𧫫   𧩿         𡃮 𡆓 𧪀 𧬃 𧭐  𧬫 𧫖 𧬀 𧮢   𧮃 𠵁 𢛇 𢢧 𩀕  𧮩 𩐶 𧮐    𧩡  𧭢   𧮯 𠙆 𠙏 𧮬 𧮷