B06239 【黌】     

字號

B06239

正字

【黌】黃-13-25

音讀

ㄏㄨㄥˊ

釋義

學校。如:「黌舍」。後漢書.卷七十六.循吏傳.仇覽
 傳:「農事既畢,乃令子弟群居,還就黌學。」唐.王勃
 .乾元殿頌.序:「詞庭吐鳳,翫鳥跡於春黌。」
        𡾧 𡺰 𡾦 𡾲 𡵓    𡶹  𡾞 𡾟  𡷭 𡸊 𡽡 𡿣 𡺹 岿   𡿬 𡿫 𡿰 𣺬   𢀿 巿  𢁵  𢁪  𠕣 𢂿 𢃫 𧚧 𩉉    帨  𢄰 𧛐   𢁽 𢃮  𢅙