A00951 【婿】                 

字號

A00951

正字

【婿】女-09-12

音讀

ㄒㄩˋ

釋義

稱謂:
 稱女兒的丈夫。如:「女婿」、「賢婿」、「乘龍快婿
 」。南朝宋.劉義慶.世說新語:「裴散騎娶王太尉女
 ,婚後三日,諸婿大會。」
 妻子稱呼自己丈夫為「婿」。如:「夫婿」。唐.李商
 隱.為有詩:「無端嫁得金龜婿,辜負香衾事早朝。」
 𪉳 𠑲 𥃡  𨢑 𨣇 𪉦   𨣎 𪉟 𪉩 鹿 𢉖 𪊋 𪊨  𪊔 𠀙 𠧥 𠪕 𡡜 𪋘  𣝹  𪊓 𪊭 𪊱 𪊺 𪋲 𪋷   𪌻  𥶶 𪋼 𪌗 𪌬 𪌲 𪍚  𪋽  𦱍 𦲬 麻 𡭚 𡭯 𡮡 𤹳  𪎮 𣬡 𪎜 𡕛 𥞆 𥡚 𥢀 𨝟 𨞃 𪏭 𪏯 𪏱