C07898 無收錄異體字

字號

C07898

正字

-08-13

音讀

(一)ㄆㄟ (二)ㄆㄟˋ

釋義

(一)ㄆㄟ
痂也。見玉篇.部。
瘡也。見玉篇.部。
弱也。見玉篇.部。

(二)ㄆㄟˋ
疕痂也。見集韻.去聲.隊韻。正字通.部︰「,音配,疕痂也。」 𢖗 𢱠 𢷜  𣫡 𥫺 𠚙  𦊁  𡇉   𣘠 𥯽 𥯱    𥭧   𥬚 𥬛 𥯧 𦊒  𥵝 𥲘   𣽆 𥬑 𥬶 𥬾 𥬻   𢌺  𥰫 𥷂 𥷣  𥴧    𥯭 𦁎 𥱻 𥭜  𢷙 𣝃  𥯦 𥵳