C10318  

字號

C10318

正字

糸-09-15

音讀

ㄒㄩㄣˊ

釋義

衣背中縫。漢.揚雄.方言.卷四:「『繞』謂之『)裺』」晉.郭璞.注:「衣督脊也。」玉篇.糸部:「,繞。」廣韻.平聲.諄韻:「,縫也。」正字通.衣部:「,衣裻脊也。《方言》作『』。」按:《說文.衣部》:「裻,背縫。」
 𦴅 𦱙 𦶆 𦶒 𥷟 𦼬 𦼬 𧀽 𧂚 𧄗 𧗎 𧗘    菧 𦶘 𦵹 𦽉 𦺑 𦱥  𦮆 𦺵 𦻡  𦹆 蓳 𦸨 𦸧 𦻠 𦻋 𦻍 𨤬 𦸃  𦬟 𧯯  𦬘 𦳙 𦻢 𣣖   𦸫 𧃣   𦾯  𦻉  𧈋 𦽜 𦴙 𦻧 𦻃 𦸣    𥲞 𦵰 𦸜