C15377    

字號

C15377

正字

門-17-25

音讀

ㄓㄨㄢˇ

釋義

開閉門利也。即開閉門之鍵。說文解字.門部︰「
 開閉門利也。」
縷十總也。說文解字.門部︰「,一曰縷十紘也。」
 段玉裁.注︰「按紘字有訛,……疑當作總。……總者,
 謂布、縷之數八十縷為一總。」
    𩓞  𣻲 港 𣽣 𣿑 𠾈 𨒰 𨓎 𣾅 𣳥   𣽵       湮 𣽔    𣊆   𡙎 𣺌  𤂄   𣹫 𣳯 滋 𤀮 𤂇      𣵞 𣹿  𠫒  滇  𡟬 𢛣 𢦹 𣹹