C17548 【鴟】            

字號

C17548

正字

【鴟】鳥-05-16

音讀

釋義

見「鴟梟」、「鴟鴞」。
 ※鴟梟:
  動物名。鴟鴞目。似黃雀而小,頭大,嘴短而彎,以
  鼠、兔等小動物為食。亦稱為「鴟鴞」。
 ※鴟鴞:
  1.鴟梟的別名。
  2.詩經豳風的篇名。根據詩序:「鴟鴞,周公救亂也
  。成王未知周公之志,公乃為詩以遺,王名之曰『
  鴟鴞』焉。」首章三句為:「鴟鴞鴟鴞!既取我子
  ,無毀我室!」
 一種盛酒的器具。宋.秦觀.觀易元吉獐猿圖歌:「金
 錢百萬酒千鴟,荊南將軍欣得之。」
 𩩭 𤸊 𤷽 𤸑 𤹫 𩠾 𤸩 𤸗 𤺇 𤸻 𤷻 𤺀  𤸸 𤸹 𤸷 𤺽 𤸮 𤸴 𤸵 𤵗 𤸱 𤸙 𤸲 𤹛 𤸯 𤸫 𤸳 𤸼 𤸘  𤺚 𤸪 𤸞 𤹞 𤹧 𤹤 𤼆 𤹨 𤹥  𤶊 𤷜 𤸌 𦝴 𤹴 𤻢 𤹩 𤹝 𢋧 𤻗 𤻳 𤼠 𤹡 𤹣 𤹢  𤺌  𤺔 𤺷 𤺗 𤺓 𤺖 𤺆 𤺅 𤺏 𤺩 𤻁 𤺐 𤺸 𤺉 𤻄 𤻆 𤺼 𤻃 𤻅