A01584 【挫】     

字號

A01584

正字

【挫】手-07-10

音讀

ㄘㄨㄛˋ

釋義

摧折、戰敗。周禮.冬官考工記.輪人:「凡揉牙,外
 不廉而內不挫。」史記.卷八十四.屈原賈生傳:「兵
 挫地削,亡其六郡。」
壓抑、抑制。如:「挫挫銳氣」。後漢書.卷六十四.
 史弼傳:「弼為政特挫抑豪強,其小民有罪,多所客貸
 。」
屈辱。漢書.卷七十.陳湯傳:「延壽、湯既未獲受祉
 之報,反屈捐命之功,久挫於刀筆之前。」
見「掙挫」。
 ※掙挫:
 即「」:掙扎,勉力支持。元曲選.元.喬
 吉.兩世姻緣.第二折:「你怎麼一日不如一日,你娘
 憑著誰過日子?兒!好歹些兒。」勉力
 掙得。元曲選.關漢卿.竇娥冤.第一折:「俺公公撞
 府沖州,的銅斗兒家緣百事有。」
 𠩭 𣹾 𤂸    𡌧   𣻝 𤄻 𠗜  𨓽  𩱬   𣻪  淹 𤃯 𣽙 𣶒 𠝃 𡆼 𡇋 𣴸 𣴺   𣾬 𤀵  𣶁 𥺚  𣹢    𣽮       𩓞  𣻲 港 𣽣 𣿑 𠾈 𨒰 𨓎 𣾅 𣳥