A01756 【斯】         

字號

A01756

正字

【斯】斤-08-12

音讀

釋義

劈裂、析分。說文解字:「斯,析也。」詩經.陳風.
 墓門:「墓門有棘,斧以斯之。」莊子.則陽:「斯而
 析之,精至於無倫,大至於不可圍。」
 距離。列子.黃帝:「華胥氏之國……,不知斯齊國幾
 千萬里。」

此、這個、這里。用於文言文。如:「生於斯,長於斯。
 」、「斯人」、「以至於斯」。

則、就。用於文言文。論語.述而:「我欲仁,斯仁至矣
 。」淮南子.本經:「人之性,心有憂喪則悲,悲則哀,
 哀斯憤,憤斯怒。」

之、的。詩經.周南.螽斯:「螽斯羽,詵詵兮,宜爾子
 孫,振振兮。」

表示疑問的語氣。相當於「呢」。詩經.小雅.何人斯
 :「彼何人斯,其心孔艱。」
 表示感嘆的語氣。相當於「呵」、「啊」。詩經.豳風
 .鴟鴞:「恩斯勤斯,鬻子之閔斯。」
 是。用於倒裝句。詩經.豳風.七月:「朋酒斯饗,曰
 殺羔羊。」

盡、都。書經.金滕:「周公居東二年,則罪人斯得。」

姓。如三國時吳國有斯從。
 𨼐 𨼒 𨼋 𨽂 𨼌 𨼊 𨼓 𨼎 𨼽  𨼪 𨼫 𨼙 𨼯 𨼮 𨼬 𨽄 𨼿 𨽀 𨽍 𨽝 𨽖 𨽦 𨽲 𨽳 𩭞 𨾂 𨾉 𨾊  雃 𨾛  𨾻 𨾴 𨿁 𨿙 𨿐 𨿭 𩁌 𨿢 𨿠 𩁅 𩀋 𪃉 𨿿 𩀨 𩀰 𪅜 𩀪 𩀫  𩀿 𩁀 𪅽 𧵯  𩁵 𩁷 𩁻 𩂈 𩂃 𩂅 𩂆  𩂂 𩂄  𩂕 𩂒 𩂔 𩂗 𩂖 𩂓 𩂡 𩂧