A01764 【族】                                            

字號

A01764

正字

【族】方-07-11

音讀

ㄗㄨˊ

釋義

親屬。如:「家族」、「九族」。晉書.卷一○○.孫
 恩傳:「孫恩字靈秀,瑯邪人,孫秀之族也。」
 泛指同姓的人。如:「同族」、「宗族」。
 人種的類別。如:「漢族」、「苗族」。
 有共同屬性的群類。如:「水族」、「甲族」、「貴族
 」、「火腿族」。淮南子.俶真:「萬物百族,使各有
 經紀條貫。」唐.韓愈.師說:「士大夫之族,曰師曰
 弟子云者,則群聚而笑之。」

古時刑罰連及罪人的家屬親人。書經.泰誓上:「罪人
 以族,官人以世。」孔安國.傳:「一人有罪,刑及父
 母兄弟妻子。」
 滅。唐.杜牧.阿房宮賦:「族秦者,秦也,非天下也
 。」

叢聚、群集。如:「族居」。爾雅.釋木:「木族生為灌
 。」郭璞.注:「族,叢。」莊子.在宥:「云氣不待族
 而雨,草大不待黃而落。」
𠘸 𨀶 𣄮 𣄰 𣄲 𣄱 𣄴 𡮎 𣄵 𣄷 𣄶 𣄸  𣄿 𣅉  𣅟 𣅥 𣅤 𣅡    𣅝    𣅺  𣌟   𣆋 𣅷 𣅹 𣆖 𣅇  𣆘 𣆒 𣆔 𣆕 𣆗  𣆳 𣆲 𣇢  𣆽 𣇬 𣇩 𣉩   𣈡 𣇫   𣇦 𣇧 𣆴 𣅸 𣇲 𣇰 𣈠