A02026 【橢】    

字號

A02026

正字

【橢】木-12-16

音讀

ㄊㄨㄛˇ

釋義

狹長或長圓形的器物。說文解字:「橢,車笭中橢橢器也
 。」清.朱駿聲.說文通訓定聲.隨部:「橢,凡狹長之
 器皆得曰橢。」

狹長的、長圓形的。如:「橢圓形」。宋.蘇軾.張近幾
 仲有龍尾子石硯以銅劍易之詩:「我家銅劍如赤蛇,君家
 石硯蒼璧橢而洼。」
𢼊 𢼉 㩿 𢼈 𢼆 𢂤 𢻹 𢼇 𢻶 𢼐  𣇻 𢼑 𢼔 𢼌 𢼕 𢺾 𢻽 𢼋 𢼧 𢼣 𢼭 𢼟 𢽗 𢼬 𢼽 𢼮 𢽇 𢽏 𢽷 𢽊  𢽐 𢽂 𢽋 𢽃 𢽄 𢾣 𢽦 𢽲 𢽳 𢻾 𢽴 𢧈 𢽵 𢽶 𢾀  𢽭  𢽩 𢽧 𢽨 𢽝  𢽛 𢾐 𢾒 𢾚 𢻕 𢾛 𣪪 𢾜 𢾂 𢾝 𣪡 𢾤 𢾔 𢾃 𢾋 𢻗 𢾄  𢾬 𢾩 𢾺 𢾧 𢾳 𢾫 𣪱