A00232 【傷】             

字號

A00232

正字

【傷】人-11-13

音讀

ㄕㄤ

釋義

皮肉破損的地方。如:「他腿上有一處傷。」
 姓。如春秋時宋國有傷省。

受傷、使受傷。左傳.成公二年:「郤克傷於矢,流血
 及屨,未絕鼓音。」史記.卷三十一.吳太伯世家:「
 越因伐吳,敗之姑蘇,傷吳王闔廬指,軍卻七里。」
 耗損、毀壞。如:「傷身」、「傷神」、「傷腦筋」。
 妨礙。如:「無傷大雅」。唐.白居易.效陶潛體詩十
 六首之十六:「濟水澄而潔,河水渾而黃,交流列四瀆
 ,清濁不相傷。」
 毀謗。如:「出口傷人」。呂氏春秋.離俗覽.舉難:
 「人傷堯以不慈三名。」
 悲痛,使憂心悲痛。如:「傷別」、「傷慟」、「傷兮
 感舊」。詩經.周南.卷耳:「我姑酌彼兕觥,維以不
 永傷。」隋書.卷七十.李密傳:「柴孝和溺死於洛水
 ,密甚傷之。」
 𨾕  𪁠    𩾳 𪃃  𪀒  𪀊 𩿩 𪁖   𪀁 𨾶 𩾾 𪁉 鵧  𨾺 𨾿  𨿆 𩾘 𨾲  𪁝 𪃕  𪀪  𨾸 𨿂 𨿃 𪀼 𨾯 𨾵    𨿌 𪁭  𨿋   𪄫 𪇝 𨿕 𨾳 𩀑 𪀙 𪃪 𨿓  𨿗 𪀈  𨿶