A02242 【淪】     

字號

A02242

正字

【淪】水-08-11

音讀

ㄌㄨㄣˊ

釋義

水面上的小波紋。說文解字:「淪,小波為淪。」唐.韓
 愈.送惠師詩:「崔崒沒云表,陂陀浸湖淪。」

沉沒、隱沒。如:「沉淪」。史記.卷十二.孝武本紀
 :「周德衰,宋之社亡,鼎乃淪伏而不見。」
 陷入、流落。如:「淪陷」、「淪落」。淮南子.精神
 :「淪於不測,入於無閑,以不同形相嬗也。」文選.
 江淹.雜體詩.左記室:「韓公淪賣藥,梅生隱市門。
 」
 滅亡、喪失。如:「淪亡」、「淪喪」。唐.白居易.
 贈樊著作詩:「每惜若人輩,身死名亦淪。」
 𣐽 𣓀 𦽥 𦿒      𥎄 𣛘    𣠐 𥕖    𣠙  𣡘 𡆶 𡘲 𤏠  𡳫  𤕩  𥷃   𨊊  𤮐      𠊪 𢒳 𣕒 𡬾 𣗳 𣚤       𩌚  𣟶