B03574 【翬】   

字號

B03574

正字

【翬】羽-09-15

音讀

ㄏㄨㄟ

釋義

一種具有五彩花紋的雞。說文解字:「翬,伊雒而南,雉
 五采皆備曰翬。」詩經.小雅.斯干:「如翬斯飛,君子
 攸躋。」

快速飛行的樣子。爾雅.釋鳥:「鷹隼丑,其飛也翬。」
 漢.馬融.廣成頌:「游雉群驚,晨鳧輩作,翬然云起,
 霅爾雹落。」
 𣪹 𣫘 𣫓 𣫐 𣪐 𣪾 𣫒 𣫙 𣫥 𣫣 𣫨 𣫧 𣫬 𣫰 𣬂 𣬆 𠜌 𣬋 𤟭 𣬍 𣬎 𣬐 𣬏 𣬕 𣬗 𣬚 𣬛 𣬪 𣬬 𣬫 𣬢 𣬩 𣬻 𣭠 𣮫 𣬹 𣬺 𣬽 𣭇 𣬿 𣭮   𣮪  𣭝   𣮭 𣭷  𣭱 𣭻  𣭺 𣭽 𣭵 𣭹 𣮉 𣮊 𣮰 𣮔 𣮏 𣮎 𣮓 𣮕 𣯲 𣮐  𣮧 𣯊 𣯟 𣯓 𤷋   𣯧 𣯯 𩫁