A04222 【鄧】     

字號

A04222

正字

【鄧】邑-12-15

音讀

ㄉㄥˋ

釋義

國名。曼姓。周時所建。故址在今河南省鄧縣,後為楚
 所滅。說文解字:「鄧,曼姓之國,今屬南陽。」
 地名:
 春秋時魯地,在今山東省汶河以南,運河以北一帶
  。左傳.隱公十年:「公會齊侯、鄭伯于中丘,癸丑
  ,盟于鄧,為師期。」杜預.注:「鄧,魯地。」
 春秋時蔡地,約在今河南省郾城縣東南。
 戰國時魏邑,約在今河南省孟縣西南。史記.卷五.
  秦本紀:「(昭襄王)十六年,左更錯取軹及鄧。」
  張守節.正義引括地志:「故鄧城在懷州河陽縣西三
  十一里,并六國時魏邑也。」
 姓。如三國時魏國有鄧艾,清代有鄧廷楨。
𤙏 𤙒 𤙕 𤚕 𤙔 𤘘 𤛐 𤙘 𤙭 𤙞 𤚊  𤙤 𤙛  𤙝 𤚒 𤙰 𤙴 𤚈 𤙵 𤚉  𩙲 𤚵 𤚨 𤚏 𤚎 𤚓 𤚰 𤚫 𤛋 𤛹 𤜅 𤚩 𤚽 𤚱 𤚠 𤚍 𤚪 𤚬 𤚼 𤚲 𤠻 𤛑  𤛊 𤛡 𤜖 𤛏 𤛍 𤚔 𤛤 𤛎  𤛢 𤛧 𤛥 𤛩 𤛛 𤛦 𤛣 𤚖 𤛰 𤛱  𤛴 𤛶 𤜏 𤜒