A04387 【閭】   

字號

A04387

正字

【閭】門-07-15

音讀

ㄌㄩˊ

釋義

里巷的門。周禮.地官.鄉大夫:「國有大故,則令民
 各守其閭,以待政令。」
 泛指門。如:「倚閭而望」。荀子.大略:「慶者在堂
 ,吊者在閭。」楊倞.注:「閭,門也。」
 泛指鄉里。新唐書.卷一九七.循吏傳.薛元賞傳:「
 都市多俠少年,以黛墨鑱膚,夸詭力,剽奪坊閭。」
 姓。如漢代有閭譚。
𩻍 䱿  𩺱 𩺲 𩵐 𩺵 𩷔  𩺯 𩻊 𩻉 𩺰 𩻝 𩺶  𩷷 𩼂 𩼐 𩻛 𩻤 𩻘 𩻧 𩻚  𩺙 𩹵 𩻜 𩺾 𩼎 𩼒 𩼅 𩼋 𩼠 𩼈 𩼍 𩼌 𩼄 𩼊 𩼧  𩻞 𩼦 𩼨 𩼴 𩼭 𩽀 𩽁  𩼘  𩽓 𩽎 𩽍 𩽐 𩼇 𩽕 𩽜 𩽛 𩽡 𩽝 𩽪 𩽩 𩽬 𩽌 𩽧 𩽰 𩽳 𩽷 𩾙 𩾜 𩾔 𨾅 𩾕 𩾬 𩿁