B02039 【沕】

無收錄異體字

字號

B02039

正字

【沕】水-04-07

音讀

ㄨˋ

釋義

潛藏。集韻.入聲.質韻:「沕,潛藏也。」文選.賈
 誼.吊屈原文:「襲九淵之神龍兮,沕深潛以自珍。」
 精氣喪失。文選.劉安.招隱士:「罔勿沕,憭兮栗。
 」
𪎇 𪎔 𪎒 𪎗 𪎕 𪎝 𪎞 𪎛 𪎡 𪎣 𪎠 𪎤 𪎦  𪎨 𪎫 𪎲 𪎵 𪎶 𪎴 𪎽 𪏊 𪎺 𪏁 𪎻 𪏇 𪏞 𪏉 𪏈 𪏆 𪏔 𪏚 𪏖 𪏝 𪏓 𪏑 𪏙 𪏧 𪏤 𪏦 𪏨 𪏮 𪏳 𪏲  𪐌 𪏴 𪏸 𪏼 𪏾 𪏶 𪐀 𪏷 𪏿 𪐂 𪐃  𪐈 𪐄  𪐇 𪐋 𪐏 𪐎 𪎭 𪐍 𪐓 𪐖 𪐔 𪐘 𪐟 𪐞 𪐦 𪐧 𪐥 𪐠 𪐡 𪑃