B03300 【籸】   

字號

B03300

正字

【籸】米-03-09

音讀

ㄕㄣ

釋義

糧食加工後所余的渣滓。玉篇.米部:「籸,粉滓也。
 」元.司農司.農桑輯要.卷七.孳畜.豬:「閹豬子
 待瘡口乾乎復後,取巴豆兩粒,去殼爛搗,和麻籸糟糠
 之類飼之。」
 凝固的粥。玉篇.米部:「籸,粥凝也。」
 𦅨 𦅓 𦂡 𦅁 𦂕  𦂈 𦂆 𦂍 𦂑 𦀚 𦅅  𦂉 𦂢 𦅑  𦃤 𦂗 𦃗  𦃖 𤎥  𦃘 𦆣 𦃊 𦂇 𦃒 𦃋 𦃓 𦃇 𦃦 𦃢 𦆥 𦄔 𦇀  𦄌 𦄏 𦅄 𦄍 𦆌 𦂎 𦄉 𦇰 𦄋 𦄓 𦃕 𦄜 𦄽 𦅆 𦅀 𦅋 𦅈 𦅇  𦄎 𦅧 𦅃  𦅺 𦆆 𦆀 𦆄