B05616 【鞃】            

字號

B05616

正字

【鞃】革-05-14

音讀

ㄏㄨㄥˊ

釋義

車軾中間,用皮革裹紮,供人把手之處。說文解字.鞃字
 .段玉裁.注:「謂以去毛之皮鞔軾中人所憑處。」詩經
 .大雅.韓奕:「鞹鞃淺幭,革金厄。」
 𦋊   𥬷 𥮅 𥳪 𥮠   𩗲 𥮙 𥰸 𥲫 𥳭     𥮑  𥯹 築 𥰺 𥴁 𥲒 𥴀 𥵭       𥯣 𥴸  𥭗 𥴣 𦪪 𨎳    𠒀 𥯓 𥸢    𥳑 簿   𤖝  𥵽  𥷸   𦌼 𪚖