B04093 【薋】 

字號

B04093

正字

【薋】艸-13-17

音讀

釋義

草多貌。說文解字:「薋,艸多貌。」
水菜名。集韻.平聲.脂韻:「薋,菜生水中。」
白及。廣雅.釋草:「白苙、,薋也。」王念孫.疏
 證:「白苙即白及也。白苙以根白得名也。根有三角,故
 一名,一名薋。」
 贛 𩐬 𩑅  𤆍  𢟻 𢠱 𤿜 𧹞 𧹠 𩈑 𩈫 𩈶 𥘦 𢼜 𢽀 𤆅   𧹘   𧺆  𨕍 𠡟 𧺇 𧺈 𡆡 起 𨑓 𨑔 𦈭 𧻂 𧺽 𢌝    𠮋 𧺥 𧻃 𧻽 𧼝  𧻫 𧻬 𧼜 𠯁 𤴕   𧿶 𧣒  𨀢 𨀓   𤿑 𨈵   𨒏 𨒪 𨖊