B04185 【蘳】 

字號

B04185

正字

【蘳】艸-18-22

音讀

ㄏㄨㄚˋ

釋義

黃花。說文解字:「蘣,黃華。從艸聲。讀若壞。」
花葉貌。後漢書.卷六十上.馬融傳:「翕習春風,含津
 吐榮,鋪于布濩,蓶扈蘳熒。」李賢.注:「蘳音胡瓦反
 ,字從圭,并花葉貌。」
果實顯現貌。玉篇.艸部:「蘣,果實見貌。」
 菧 𦶘 𦵹 𦽉 𦺑 𦱥  𦮆 𦺵 𦻡  𦹆 蓳 𦸨 𦸧 𦻠 𦻋 𦻍 𨤬 𦸃  𦬟 𧯯  𦬘 𦳙 𦻢 𣣖   𦸫 𧃣   𦾯  𦻉  𧈋 𦽜 𦴙 𦻧 𦻃 𦸣    𥲞 𦵰 𦸜 𧀗 𦿨 𦶊 𧁕  𦴯   𦷱 𦺍 𧁄