C00375     

字號

C00375

正字

人-22-24

音讀

(一)ㄋㄤˋ (二)ㄋㄤ

釋義

(一)ㄋㄤˋ
寬緩。龍龕手鏡.人部:「,緩也。」明.顧起元.
 客作贅語.論俗:「物寬緩不帖帖者曰。」明.張
 景.飛丸記.第十六出:「看我面上,再他一
 。」
鼻子不通,說話帶有鼻音。通「齉」。西游記.第七十六
 回:「那怪聞說,連忙跪下,口里嗚嗚的答應。原來被行
 者揪著鼻子,捏了,就如重傷風一般。」

(二)ㄋㄤ
軟弱無能不中用。或作「囊」。三國志平話.卷中:「夫人煩惱,高聲罵:『周瑜軟!長沙太守的女,托虜將軍親妹。我今到來,更不相顧。』」
𥩎 𥩌 𥩒 𥩔  𥩗 𥩕 𥩙 𥩦 𥩱 𥩣 𥩤 𥩡 𥩲  𥪀 𥪂  𥪁 𥪃  𥪊 𥪏 𥪶 𥪬 𥪍 𥪌 𥪎 𥪘 𥪚 𥪧 𥪧 𥪧 𥩵 竮 𥪱   𥪯 𥪻 𥪙 𥪥  𥪼 𥫎 𥫙 𥫜 𥫛 𥫟 𥫝 𥫢 𥫳 𥫹  𥫻 𥫵 𥫯 𥫸 𥫼 𥫷   𥬎  𥬔 𦳰  𥬱 𥬗