B04748 【譟】 

字號

B04748

正字

【噪】言-13-20

音讀

ㄗㄠˋ

釋義

喧嘩、喧擾。左傳.文公十三年:「既濟,魏人噪而還
 。」唐.柳宗元.段太尉逸事狀:「曦一營大噪,盡甲
 。」
 歡呼。周禮.夏官.大司馬:「及所弊,鼓皆駴,車徒
 皆噪。」國語.鄭語:「王使婦人不幃而噪之,化為玄
 黿,似入于王府。」

」之異體。
𤛤 𤛎  𤛢 𤛧 𤛥 𤛩 𤛛 𤛦 𤛣 𤚖 𤛰 𤛱  𤛴 𤛶 𤜏 𤜒  𤜂 𤜄 𤛻 𤜐 𤜉 𤜇 𤜋 𤜍 𤜔 𡗜 𤜜 𤜝  𤜡 𨛤 𤜫 𤜢 𤜤 𤞀 𤜵 𤝴 𤜵 𤜷 𤝃 𤝂  𤝍 𤜼 𤜯 𤜰 𤝮 𤝛 𤝕 𤝐 𤝚 𤝖 𤝣 𤝘  𤝡 𤞈 𤝸 𤞁 𤜿 𤜾 𤞂 𤝱 𤝻 𧳁 𤝹 𤝓 𤝰 𦧭 𤝷 𤝳 𤝯 𤞗 𤝾 𤞰 𤞟