B04459 【衒】     

字號

B04459

正字

【衒】行-05-11

音讀

ㄒㄩㄢˋ

釋義

沿街叫賣、販賣。楚辭.屈原.天問:「妖夫曳衒,何
 號于市?」宋.蘇軾.種茶詩:「千團輸太官,百餅衒
 私斗。」
 炫示、夸耀。如:「自衒」。唐.柳宗元.梓人傳:「
 不衒能,不矜名。」

自我夸耀推薦的。如:「衒女」、「衒士」。
   湮 𣽔    𣊆   𡙎 𣺌  𤂄   𣹫 𣳯 滋 𤀮 𤂇      𣵞 𣹿  𠫒  滇  𡟬 𢛣 𢦹 𣹹   𣩄 𣹆 𣺯 𤃁     𦎧  𤄐  𣳁 𣶟 𤀅   𤀋