B05351 【鋱】 

字號

B05351

正字

【鋱】金-07-15

音讀

ㄊㄜˋ

釋義

(terbium,Tb)化學元素。原子序65。鑭系元素之一。
 金屬鋱呈銀灰色,在室溫下會被空氣和水慢慢氧化。用於
 高溫燃料電池和雷射材料。
𤃗 𥁉 𥂳 𣻭 𡆲 𡇡 𥃦 𥆤  𤷐 𥇋 𡇛 𣓟 𣖇 𣖴 𥄂 直 𡨽 𡮀 𥄾 𥅱  𢪷  𣮮 𥅮 𥇮 𡈟 𡰶 𥉏 𠩮 𥍿   𠤛 𡙊 真 真  𥉦 䀹 𠝂 𨤓 𨤗  𠍸 𠱧 𠱦 𡿻 𥅫  𥃩 𥆢 𩒑   𣭶 𣮍 𣮣 𣮑 𣮒 𣮌 𣯥 𣯰 𣯮 𣰍 𣰞 䀹 𥇒 𥊆 𡍬 𡐑 𡻲 𥄈