B05377 【錣】  

字號

B05377

正字

【錣】金-08-16

音讀

ㄓㄨㄟˋ

釋義

針。玉篇.金部:「錣,針也。」
 馬鞭前端用來刺馬的鐵針。淮南子.道應:「倒杖策,
 錣上貫頤。」高誘.注:「策馬捶端有針以刺馬,謂之
 錣。」
 用來計數的籌碼、工具。管子.國蓄:「且君引錣量用
 ,耕田發草,上得其數矣。」
𤿵 𤿶 𤿷  𥀈 𤿪 𥀉 𥀃 𥀄 𥀏 𥀇 𥀞 𥀐 𥀗 𥀤 𥀛 𥀖 𥀋 𥀑 𥀜 𥀙 𥀔 𪊙 𥀘 𥀕 𤿹 𥀣 𥀬 𥀫 𥀭 𤿈 𥀰 𥀥 𣀺 𥀺  𥁁 𥁂 𥁇 𥁈 𥁆 𥃓 𧈚 䀀 𥁔 𥁩 𥁷 𥁑 㿿 𥁱 𥁕 𥁎 𤬶 𥁒 㿼 𥁟 𥁓  𥁯 𥁹  𥂼 𥂓 𥂩 𥂙 𥂵 𥂦 𥂬 𥂡 𥂶 𥃀 𥂤 𥂨  𥂾 𥂘 𥁭 𥁻 𥁺 𥂹 𥂠 𥂸 𥂥