B05377 【錣】  

字號

B05377

正字

【錣】金-08-16

音讀

ㄓㄨㄟˋ

釋義

針。玉篇.金部:「錣,針也。」
 馬鞭前端用來刺馬的鐵針。淮南子.道應:「倒杖策,
 錣上貫頤。」高誘.注:「策馬捶端有針以刺馬,謂之
 錣。」
 用來計數的籌碼、工具。管子.國蓄:「且君引錣量用
 ,耕田發草,上得其數矣。」
  𥰿 𥰴 𥳦    𢎟  𥭀 𥭨 𠀮 𠔋 𠔐 𠔛 𠔝 𠥊 𠥩 𠴩 𠷛 𡿸 𠀠 𥫚 𥫶 𦋊   𥬷 𥮅 𥳪 𥮠   𩗲 𥮙 𥰸 𥲫 𥳭     𥮑  𥯹 築 𥰺 𥴁 𥲒 𥴀 𥵭       𥯣 𥴸  𥭗 𥴣 𦪪 𨎳