A01324 【怖】    

字號

A01324

正字

【怖】心-05-08

音讀

ㄅㄨˋ

釋義

恐懼、害怕。淮南子.詮言:「故福至則喜,禍至則怖
 。」文選.張衡.南都賦:「憚夔龍兮,怖蛟螭。」
 恐嚇。後漢書.卷四十一.第五倫傳:「其巫祝有依托
 鬼神詐怖愚民,皆案論之。」宋史.卷三六六.劉錡傳
 :「夏人兒啼,輒怖之曰:『劉都護來!』」
𡘠 𥥑 𤚴  𤘴   𤘳 𤙊 𤚃 𤙫 𢫀 𢴡  𤙟 𤛿 𤛼 𥝫  犀 𤚌  𥕚  𤚐  𤛯 𣚘  𢒿 𤜛 𤝑  忹 𢙌 𤝶  𧆥  𢑪  𤜶 𤝬 𧲲 𩊦  𤟋  𠩘   𢙂 𧳷   𠩜    𧳫