A04761 【麩】            

字號

A04761

正字

【麩】麥-04-15

音讀

ㄈㄨ

釋義

小麥磨成面粉後所留下的皮殼、碎屑。說文解字:「麩,
 小麥屑皮也。」太平御覽.卷八五三.飲食部.麩:「五
 月五日至後,可糴麩,至冬以養馬。」亦稱為「麩皮」、
 「麩子」。
 𪄗 𪃿 𪀉 𪄌 𪅷 𪄏 𪄪 𪄂 𪄁 𩀚 𪅁 𪃼 𪄛 𪅉 𪄆 𪄒 𪄓 䳸 𪄯  𩀧 𪅅 𪅇 𪄴 𪅮 𪅂 𪄱 𪄲 𪆡 𪄮 𪆚 𪅖 𪄻 𪆊 𪄸 𪅃 𪄷 𪅋 𦴥 𪅀 𪇠 𪄭 𪄳 𪍇 𪄶 𩀦 𪄹 𨿰 𩀯  𪅈 𪆫 𪅹 𪆀 𪅿 𩀶 𪅼 𪅵 𪅻 𪆂 𩁋 𪆺  𪆖 𩀸 𩀴 𩿜   𪅺 𩀵 𪆨  𪅲 𩀷 䳿 𪆈 𪆋 𪇂 𪆑 𪆳