B05412 【鎒】    

字號

B05412

正字

【鎒】金-10-18

音讀

ㄋㄡˋ

釋義

田器,通「」、「耨」。說文解字:「,薅器也。鎒
 ,或從金。」段玉裁.注:「從木者主柄,從金者主刃。
 」莊子.外物:「春雨日時,草木怒生,銚鎒於是乎始修
 。」
除草。玉篇.金部:「鎒,除草也。」淮南子.說山:「
 治國者若鎒田,去害苗者而已。」

」之異體。
𤕻   𤚮 𤜀 𤜃 𢃜  𤚞  𤚳  𢱃    𤙳 犕 𤛟 𤚄 𤚂  𤛌 𤙓  𤜈 𤜌 𤜑  𠧐  𤛂 𤛲 𤛽  𤞿 𤟉  𤝏  𢔟  𤜴 𤝨 𤟊 𤣛  𤞜 𧳏  𤝟 𥜿 𥝃 𥝈 𥝋 𦦻 𤝺 𤞾  𤣋 𤣍 𤣤