B05837 【騩】   

字號

B05837

正字

【騩】馬-10-20

音讀

ㄍㄨㄟ

釋義

淺黑色之馬。說文解字:「騩,馬淺黑色。」晉書.卷二
 十五.輿服志:「皇后先蠶,乘油晝云母安車,駕六騩馬
 。」
古山名。魏.嵇康.嵇中散集.卷二.琴賦:「慕老童於
 騩隅,欽泰客之高吟。」
 𠿟   𧔺      𠙷 𠚁 𦥓 𩒦 䪿 𩔨 𩔙  𡈙 𡈱  𡇇 𡆾  𡈹              𡹫    𡉬 𡉳 𡊓 𡊈 𡊆 𡊇 𡌟 𡍓 𣲋 𣹡       𤱩  𨹣