C01619 【坉】 

字號

C01619

正字

【坉】土-04-07

音讀

ㄊㄨㄣˊ

釋義

速。見龍龕手監土部。
用草裹土筑城及填水。見龍龕手監土部。
水阻塞不通。玉篇土部:「坉,水不通,不可別
 流。」
田隴。集韻平聲痕韻:「坉,一曰田隴。」
𧜝 𧞰 𧜞 𧜲 𧜣 𧚮 𧛝 𧝗 𧝚 𧝏 𧘫 𧙵 𧛿 𧝑 𧝣 𧝊 𧙢 𧝋 𧝙 𧝃  𧝇 𧞁 𧝯 𧝪 𧝒 𧝫 𧝆 𧝭 𧜮 𧜱 𧟉 𧝷 𧝖 𧝕 𧝔 𧝉 𦁥 𧝮 𧝸 𧜇 𧝴 𢃝 𧛔 𧞶 𧝲  𧝳 𧞒 𧞕 𧞙 𧞐 𧞮 𪗋 𧞓 𧞍 𧞛 𧞝 𧞏 𧜩 𧞞 𧞲 𧞭 𧞩 𧞪 𧞺 𧞹 𧙥 𧞸  𧟃 𧟌 𧘋 𧘙 𧘒 𧘬