C01619 【坉】 

字號

C01619

正字

【坉】土-04-07

音讀

ㄊㄨㄣˊ

釋義

速。見龍龕手監土部。
用草裹土筑城及填水。見龍龕手監土部。
水阻塞不通。玉篇土部:「坉,水不通,不可別
 流。」
田隴。集韻平聲痕韻:「坉,一曰田隴。」
 𣣯 𣣕 𣣍 𣣏 𣣤 𣣈 𣣣 𣣒 𣣟 𣣞  𣣊  𣣩  𣣠 𣣡 𣤇 𣣿 𣣥 𣣲 𣢩 𣤥 𣣸 𣣧 𣤎 𣣴 𣣵 𣤍 𣤣 𣤈 𣤔 𣤊 𣤋 𣤘 𣤢  𢿿 𢨛 𣤴 𣤩 𣤭 𦆃 𣤬 𧭪 𣤷 𣤺 𣤵 𣤱 𥽁  𣤁 㱎 𣤿 𣥂 𣥗 𣥃 𣥊 𣥢 𣥇 𣥋 𣥙 𣥣 𣥨 𣥳 𣥻 𣥼 𣥹 𣥾 𨆰 𣦉 𣦇 𣦯 𣦷 𣧔 𣦻 𣦼 𣧅 𣧄 𣧊