C09879        

字號

C09879

正字

竹-13-19

音讀

(一)ㄉ|ㄢˋ (二)ㄊㄨㄣˊ

釋義

(一)ㄉ|ㄢˋ
擊。廣雅.釋詁:「,擊也。」

(二)ㄊㄨㄣˊ
揉制弓弩使之成形的輔助工具。說文解字.竹部:「,榜也。」段玉裁.注:「木部曰榜,所以輔弓弩也。」玉篇.竹部:「,榜也。」
 𩶇  𩸊 𩹏 𩶅 𩶪  𩹁    𩶦 𩷂 𩶮 𩶥 𩶩 𩶢  𩶤 𩶰 𩶿 𩷌  𩶶 𩷮 𩶯 𩷕   𩷐 𩷚 𩷓 𩶃 𩷏 𩷖 𩷘   𧉯 𩶋 𩹇 𩷵 𩷎 𩷗 𩷬 𩷴 𩷍 𩵤 𩸁 𩺃 𩻢 𩼫 𩸨  𩷼 𩸥 𩸹 𩷻  𩵧  𩻶 𩸋 𩸇 𩹆 𩻣