C10452 

字號

C10452

正字

缶-06-12

音讀

ㄗㄨㄟˇ

釋義

。四聲篇海.缶部:「,瓶也。」
 𡇛 𣓟 𣖇 𣖴 𥄂 直 𡨽 𡮀 𥄾 𥅱  𢪷  𣮮 𥅮 𥇮 𡈟 𡰶 𥉏 𠩮 𥍿   𠤛 𡙊 真 真  𥉦 䀹 𠝂 𨤓 𨤗  𠍸 𠱧 𠱦 𡿻 𥅫  𥃩 𥆢 𩒑   𣭶 𣮍 𣮣 𣮑 𣮒 𣮌 𣯥 𣯰 𣯮 𣰍 𣰞 䀹 𥇒 𥊆 𡍬 𡐑 𡻲 𥄈  𥆳  𥇝 𥇡 𦎝   𡦟