C16216  

字號

C16216

正字

頁-11-20

音讀

ㄇㄚˊ

釋義

見「」。


 難語。見集韻平聲麻韻。
𪂆 𨾧 𨿹 𩀃 𩀔 𪃯 𪃔 𪂄 𪃆 𪃦 𪃀 𪆹 𪂷 𪃂 𪂼 𪃅 𪅚 𩀈 𪃗 𪃛 𪃒 𪂹 𪁈 𪃇 𩀄 𪃏 𪂶 𪃌 𪃑 𪃍 𩀍 𪃄 𪃚  𪂺 𪃓 𪂾 𪃎 𪃶 𪂽 𪃝 𪃈 𪅸 𪄾 𪄩 𩿐 𪄜 𪄎 𪄅 𪄀 𪄋 𪃾 𪃺 𪄗 𪃿 𪀉 𪄌 𪅷 𪄏 𪄪 𪄂 𪄁 𩀚 𪅁 𪃼 𪄛 𪅉 𪄆 𪄒 𪄓 䳸 𪄯  𩀧 𪅅 𪅇 𪄴 𪅮 𪅂 𪄱 𪄲 𪆡