C17131   

字號

C17131

正字

鬼-12-22

音讀

(一)ㄔㄠ (二)ㄓㄠˋ (三)(又音)ㄔㄠˊ

釋義

(一)ㄔㄠ
動作敏健、疾捷的害人鬼。玉篇.鬼部:「,剽輕為
 害鬼。」集韻.平聲.爻韻:「,疾貌,楚俗謂鬼剽
 輕為害者。」
捷疾貌。廣雅.釋詁:「,健也」龍龕手監.鬼部:
 「,捷疾貌。」廣韻.平聲.肴韻:「,疾貌
 。」

(二)ㄓㄠˋ
黠。見廣韻.上聲.巧韻。

(三)(又音)ㄔㄠˊ
(一)之又音。
𩧖 𩧔  𣦘   𩢧 𩣕 𩣌 𩤀  𩦈 𩦾 𩧙   𩦻 𩧣   驿   𨓭  𩢉 𩧥  𩥉 𩦸   𩨺  𡱍  𩩏 𩩰   𩦦 𩩜 𩪄 𩪏 𩪦 𩪷  𨉦  𩪆  𨱢 𨱞 𩫷 𡞝 𤕥 𨱳 𩑛 𩑱 𩠕 𩠙 𩠖 𩬊 𩬃