A00325 【出】      

字號

A00325

正字

【出】凵-03-05

音讀

ㄔㄨ

釋義

自內至外。與「入」相對。如:「足不出戶」。詩經.
 鄭風.出其東門:「出其東門,有女如云。」
 產生、發生。如:「出汗」、「出水痘」、「出紕漏」
 。易經.說卦:「萬物出乎震,震東方也。」
 脫離、離開。如:「出家」、「出軌」。詩經.小雅.
 賓之初筵:「既醉而出,并受其福;醉而不出,是謂伐
 德。」
 給予、支付。如:「出錢」、「出納」、「支出」。
 做官、出任其事。易經.系辭上:「君子之道,或出或
 處。」宋書.卷六十七.謝靈運傳:「出為永嘉太守。
 」
 表現、顯露。如:「水落石出」。莊子.天地:「至言
 不出,俗言勝也。」
 發泄。如:「出怨氣」、「出悶氣」。
 超越。如:「出眾」、「出人頭地」。唐.韓愈.師說
 :「古之圣人,其出人也遠矣。」
 到。如:「出席」、「出場」。
 策劃。如:「出奇謀」、「出題目」。

外部、外面。孟子.告子下:「入則無法家拂士,出則
 無敵國外患者,國恒亡。」
 量詞。古代計算表演段落的單位。景德傳燈錄.卷十四
 .潭州云巖曇晟禪師:「藥山乃又問:『聞汝解弄師子
 ,是否?』師曰:『是。』曰:『弄得幾出。』師曰:
 『弄得六出。』」

放在動詞之後,表示動作趨向或效果完成。如:「拿出」
 、「看出」、「做出好成績」、「練出一副好身材」。

」之異體。
 𤼢 𠇿 𣥠 𤼱 𤼾 𤽁 𤽆 𤽂 𤽇 𤽌 𤽊 𤽉  𤽦 𤽥  𤽹 𤽿 𤾈  𤾝 𤾛 𤾥 𤾢  𤾧 𤾴 𤾼 𤾣 𤾫 𤾬 𤾭 𤾳  𤿀 𤾶 𤾉 𤿆 𤿋  𤿕 𤿖 𥅗  𤿙 𠂱  𤿠 𤿫 𤿩 𤿳 𤿵 𤿶 𤿷  𥀈 𤿪 𥀉 𥀃 𥀄 𥀏 𥀇 𥀞 𥀐 𥀗 𥀤 𥀛 𥀖 𥀋 𥀑 𥀜 𥀙 𥀔 𪊙 𥀘 𥀕 𤿹 𥀣