A00567 【哉】                  

字號

A00567

正字

【哉】口-06-09

音讀

ㄗㄞ

釋義

始。爾雅.釋詁:「哉,始也。」

表示疑問或反問的語氣。如:「何足道哉!」詩經.邶
 風.北門:「天實為之,謂之何哉?」孟子.滕文公下
 :「陳仲子豈不誠廉士哉?」
 表示驚嘆的語氣。如:「大哉中華!」。文選.宋玉.
 風賦:「快哉此風!寡人所與庶人共者邪?」唐.李白
 .古風詩五十九首之三:「秦王掃六合,虎視何雄哉!
 」
 表示悲哀的語氣。如:「嗚呼哀哉!」
 表示肯定的語氣。左傳.宣公十一年:「對曰:『猶可
 辭乎?』王曰:『可哉。』」
 吳語。表示事情已經發生。同「了」。海上花列傳.第
 一回:「比仔從前省得多哉。」
 㒹   頋    𩔰 𨏞 𩖓  𩔺   𠙈 𠙊 𠙗  𩗁   𩗗   𩗆 𩘌 𩘦  𩙒 𩙞 𠃧 𦐭 𦒮 𩙱  𨢁 𩚃 𩚁 𠊊 𩚀 𠋑  𩚎 𩚮 𩜆  𩚏 𩛈  𤇲 𤏼 䏕 𦜙   𩚳 𥸵 𩚊 𪌋 𣤗 𣲎 𣵂