A00130 【佯】

無收錄異體字

字號

A00130

正字

【佯】人-06-08

音讀

|ㄤˊ

釋義

假裝、偽裝。如:「佯笑」、「佯作不知」。紅樓夢.第
 五十七回:「寶玉心下明白,因恐紫鵑回去,故又或作佯
 狂之態。」

我國少數民族之一。屬西南僰撣族系。今散布於貴州省東
 部山區,以耕山、漁、獵為生。
 𨿦 𪁽 𪅄 𨿤 𪂑 𪂈 𪂪 𪂋 𪂍 𪃤  𪂝 𪂉 𪂕 𪂟 𪂇 𪂡 𪆌 𪂛 𪃖 𪂌  𪅰 𪂞 𪁹 𪂏 𪁼 𪂆 𨾧 𨿹 𩀃 𩀔 𪃯 𪃔 𪂄 𪃆 𪃦 𪃀 𪆹 𪂷 𪃂 𪂼 𪃅 𪅚 𩀈 𪃗 𪃛 𪃒 𪂹 𪁈 𪃇 𩀄 𪃏 𪂶 𪃌 𪃑 𪃍 𩀍 𪃄 𪃚  𪂺 𪃓 𪂾 𪃎 𪃶 𪂽 𪃝 𪃈 𪅸 𪄾 𪄩 𩿐 𪄜 𪄎 𪄅 𪄀 𪄋 𪃾 𪃺