A03800 【訟】     

字號

A03800

正字

【訟】言-04-11

音讀

ㄙㄨㄥˋ

釋義

爭辯是非。說文解字:「訟,爭也。」如:「聚訟紛紜
 」。淮南子.俶真:「周室衰而王道廢,儒墨乃始列道
 而議,分徒而訟。」
 雙方打官司以爭論曲直。如:「訴訟」。周禮.大司寇
 :「以兩造禁民訟。」鄭玄.注:「訟,謂以財貨相告
 者。」
 責備。論語.公冶長:「吾未見能見其過而內自訟者也
 。」

公開的、明白的。史記.卷九.呂太后本紀:「太尉尚恐
 不勝諸呂,未敢訟言誅之。」
   𥿒   絿 𦃌  𦂃  𦂔  𦂚  𢂲 𥿭 𦃁 𦃛 𠍞  𦁝     𦆍   𦎘 𩋉 𩎹 𪑝  𪎥 𪎧    𥿐 𦃥    𥾎 𥾻 𥾦   𦄊 𧞢   𦂏 𦃈   𢃲