A04100 【轡】                                 

字號

A04100

正字

【轡】車-15-22

音讀

ㄆㄟˋ

釋義

控制牛、馬等牲口的韁繩。禮記.曲禮上:「執策分轡
 ,驅之五步而立。」孔穎達.正義:「轡,御馬索也。
 」史記.卷七十七.魏公子傳:「市人皆觀公子執轡,
 從騎皆竊罵侯生。」
 指韁繩與套在牲口嘴中的銜勒。如:「鞍轡」、「轡頭
 」
𩎂 𩍿 𩊬 𩏯 𩏵  𩎊 𩎌 𩎑 𩍴 𩎈 𩎓 𩎗 𩎼  𩎙 𩎜 𩎚 𩎦 𩉤 𩊔 𩎔 𩎭 𩎥 𩎧 𩏉 𩎯 𩎩 𩏏 𩎷 𩎵 𩎲 𩎳 𩎺 𩎝 𩎾 𩎸 𩏒  𩋥  𢏲 𢏼 𢐇 𩏁 𩋦 𩎶  𩏮 𩏖 𩏗 𩏟 𩏞 𩏠 𩎰 𩏲 𩏥 𩏐 𩏦 𩏢 𥾀 𩏷 𩏶 𩏸 𩏪 𩏭 𩏩 𩏚 𩏹 𩏺 𩏻 𩐅 𩇼 𩇾 𩐏 𩐌 𨽮 𩐕 𠲓  𩐙 𩐘