A04100 【轡】                                 

字號

A04100

正字

【轡】車-15-22

音讀

ㄆㄟˋ

釋義

控制牛、馬等牲口的韁繩。禮記.曲禮上:「執策分轡
 ,驅之五步而立。」孔穎達.正義:「轡,御馬索也。
 」史記.卷七十七.魏公子傳:「市人皆觀公子執轡,
 從騎皆竊罵侯生。」
 指韁繩與套在牲口嘴中的銜勒。如:「鞍轡」、「轡頭
 」
𦌵 𦌸 𦌶 𦌺 𦍂 𦌾 𦍃 𦍆 𦍁 𦍏 𦍕 𦍜  𦍔 𦍥  𦍭 𦍦 𦍪 𦍺 𦎉 𦍾 𦍧 𦍹 𦍽 𦎇 𦎊 𦍗  𤟈 𦎗 𤖆  𦎚 𠆆 𦎣 𦏍 𦏉 𦏚 𦎦 𦏃 𦎱 𦎩 𦎰 𦎯 𦎼 𦎸 𦏙 𦎹 𦏖 𦎷 𦏆 𦍻  𦏋 𦏅 𦌩 𦏇 𦏑 𦏕 𦏜 𦏢 𦏨 𦏈 𦏗 𦏹 𦏸 𦏷 𦐆 𦐇 𦐄 𨾒 𦐋 𦐍 𦐅 𦐕 𦐞 𦐪