A04100 【轡】                                 

字號

A04100

正字

【轡】車-15-22

音讀

ㄆㄟˋ

釋義

控制牛、馬等牲口的韁繩。禮記.曲禮上:「執策分轡
 ,驅之五步而立。」孔穎達.正義:「轡,御馬索也。
 」史記.卷七十七.魏公子傳:「市人皆觀公子執轡,
 從騎皆竊罵侯生。」
 指韁繩與套在牲口嘴中的銜勒。如:「鞍轡」、「轡頭
 」
 𩉇 𩉂 𠦶 𡲲 𩋾 𩍇 𩎁  𩍕   𩋔 𩋧  𤿨  𠮑 𣮴 𩊸 𩍔 𩍸  𦎤  𠓠 𠓥 𩌻   𦆊  𡙝 𥀊 𥐄   𡋶 𩏑  𩊹 𩏋    𢨍  𡁩 𧥺   𡨇 𥖡 𩐢 𩐿  𩑋 𧵜 𩒆 𩕢 𩕩 𩠑