A04457 【雍】         

字號

A04457

正字

【雍】隹-05-13

音讀

ㄩㄥ

釋義

和諧的、和睦的。如:「雍和」。書經.堯典:「百姓昭
 明,協和萬邦,黎民於變時雍。」

堵塞。通「壅」。谷梁傳.僖公九年:「毋雍泉,毋訖
 糴。」漢書.卷九十四.匈奴傳下.贊曰:「隔以山谷
 ,雍以沙幕。」
 擁有。通「擁」。戰國策.秦策五:「雍天下之國,徙
 兩周之疆。」高誘.注:「雍,有也。」

國名。周代諸侯國。故址在今河南省沁陽縣東北。
 姓。如明代有雍泰。
 𡅞  𡁓 𧭌 𠽨 𡀿 𡁕  𡁉 𡂣 𡁌 𡁋 𡁎 𡂊 𡁇 𠾗 𡂚 𡃝  𡂩 𡂕    𡂒 𡀹 𡅘 𡂟 𡃩 𡂙 𡁂  𡃦 𡃧 𡃡 𡃷 𡄕 𡄔 𡄣  𡄑 𥗚 𡅁 𡅓 𡄻 𡄷 𡄵 𡄳 𡄴 𡄹 𡄲 𡅙 𡅭  𡆑 𡆅 𡅱 𡅽 𡆆 𡆣 𡆴 𡇄 𢬻  𡆩 𡇘  𡇒 𡇑 𡇖 𡇓 𡇤 𡇠 𡇰